Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens vinden we vanzelfsprekend. Ook vinden we het belangrijk dat we hierin transparant zijn. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking (AVG) gegaan. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. STOOT maakt zich hard voor sporters die een opstapje kunnen gebruiken om een sportvereniging te vinden. Om dit mogelijk te maken, verwerken we persoonsgegevens. In sommige gevallen zijn we verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van persoonsgegevens in de zin van de AVG. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het doel en de redenen voor verwerking van persoonsgegevens en de bescherming hiervan, ook als wij deze verwerking hebben uitbesteed aan derden. In dit privacy statement vertellen we je graag meer over wat we waarom en hoe met welke persoonsgegevens doen. Ook leggen we uit wat jouw rechten zijn en hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

 

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens op de volgende wettelijke gronden:

 • voor de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • als de betrokkene ons toestemming geeft voor de verwerking van zijn persoonsgegevens;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals fiscale en administratieve verplichtingen en andere dwingende wet- en regelgeving);
  • in verband met een gerechtvaardigd belang, waarbij wij erop letten dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is, zoals maar niet uitsluitend:
   het maken van rapportages;
  • de verdediging van ons rechten in geval van een geschil;
  • het beheer van gegevens van sporters, coaches, trainers, vrijwilligers en andere betrokkenen bij onze sportprogramma’s en de ondersteuning daarvan aan organisatoren van sport- en bewegingsactiviteiten en evenementen, waarbij wij persoonsgegevens ook inzetten om onze dienstverlening te verbeteren;
  • het verzorgen van inschrijvingen en deelname van sporters en hun begeleiders aan evenementen
  • het organiseren van sport- en bewegingsactiviteiten en evenementen.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

STOOT is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in STOOT de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

 

Doelen voor de verwerking van persoonsgegevens

Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens verwerken doen we onder andere om de volgende redenen:

 • om contact op te kunnen nemen;
 • om informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • voor het organiseren van trainingen & workshops;
 • voor het uitvoeren van de administratie;
 • voor het uitvoeren van onderzoek;
 • voor publicatie in/op jaarverslagen, folders, websites, evenementverslagen
 • voor het uitvoeren van de overige voor STOOT gebruikelijke activiteiten, zoals de SORS 2019;
 • voor de verwerking van een sollicitatie.

 

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt. Je kunt in jouw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor jouw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor jou zijn. Op de website treft je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

 

Medische gegevens

Wij zijn ons ervan bewust dat wij bijzondere persoonsgegevens verwerken. Uiteraard zijn wij extra voorzichtig en terughoudend daar waar het gaat om bijzondere persoonsgegevens. Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens van sporters met als doel hen te kunnen adviseren over maatregelen die zij kunnen treffen ter bevordering van hun vitaliteit en gezondheid. Of in het belang van hun eigen veiligheid bij deelname aan onze activiteiten. De verzamelde gezondheidsgegevens worden geanonimiseerd en eventueel gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Bovenstaande bijzondere en persoonsgegevens worden op geen enkele manier gedeeld met partijen anders dan STOOT. Een uitzondering op deze regel is wanneer sporters aangemeld worden via een tussenkomende partij, zoals een zorginstelling. In dit geval wordt duidelijk met de aanmelden en deelnemer afgestemd welke informatie wel en niet gedeeld wordt en met wie.

 

Verstrekking van de persoonsgegevens aan derden

 1. Doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen STOOT.

  STOOT kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen haar eigen organisatie wanneer dit het doel van de deelnemer dient. Wanneer dergelijke gegevens gedeeld worden binnen de eigen organisatie wordt dit eerst overleg met de aanmelden of aanmeldende partij. STOOT ziet erop toe dat de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.
 2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten STOOT

  Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en STOOT of wanneer wij hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.
 3. Geen commercieel gebruik
  STOOT zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

 

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

STOOT doet haar uiterste best om de juistheid van jouw persoonsgegevens te garanderen. Indien hierin fouten optreden dan verzoeken wij je dit direct bij ons te melden, zodat wij direct voor correctie kunnen zorgdragen.

 

Technische en organisatorische maatregelen

Wij hebben diverse maatregelen genomen om zorgvuldig en conform de wettelijke eisen met persoonsgegevens om te gaan. Alle persoonsgegevens worden door ons op een passende manier beveiligd, zowel fysiek als elektronisch. Ook hebben wij maatregelen genomen om onrechtmatige verwerking, verlies of diefstal van persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en op grond van wetgeving is vereist.

 

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben het recht op inzage, correctie, beperking of verwijdering van hun persoonsgegevens. Ook kunnen betrokkenen aangeven dat hun persoonsgegevens niet gedeeld mogen worden met derden en bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, kunt je de toestemming te allen tijde intrekken.

 

Klacht bij de toezichthouder

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij ons of bij de onafhankelijk toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

STOOT is initiatiefnemer van Streetfit en daarmee verantwoordelijk voor het vormgeven en juist uitvoeren van privacy beleid op toepassing van Streetfit. Heb je vragen of opmerkingen of wensen ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je ons bereiken door te mailen naar info@stoot.nu